សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ។ ទីក្រុងបាងកក ៖ សកម្មភាពរបស់ផ្នែកជីវិតសត្វព្រៃនៅអាស៊ីនៃ USAID (USAID Wildlife Asia Activity)។ អាចរកបានតាមអន្តរបណ្តាញ តាមអាសយដ្ឋានតំណ ៖

https://www.usaidwildlifeasia.org/pangolin-guide.