ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសៈ Lisa Hywood (Tikki Hywood Foundation) និង Quyen Vu (Education for Nature-Vietnam)

អ្នកពិនិត្យកែសម្រួលច្បាប់សំ​ណៅចម្លងៈ Andrew W. Larson (Annamiticus) និង Melinda MacInnis (Annamiticus)

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះ Salvatore Amato (នៅអង្គការសកម្មភាពសត្វព្រៃអាស៊ីនៃ USAID [USAID Wildlife Asia Activity]); Rod Cassidy (Sangha Lodge); Ellen Connelly (Tikki Hywood Foundation); Ray Jansen (African Pangolin Working Group); Elizabeth John (TRAFFIC); Sabine Schoppe (Katala Foundation); Scott Tremor (San Diego Natural History Museum)