សេចក្តីលើកឡើង ៖ Cota-Larson, R. 2017 ។ សៀវភៅណែនាំបង្ហាញពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណសត្វពង្រូល៖

សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ។ ទីក្រុងបាងកក ៖ សកម្មភាពរបស់ផ្នែកជីវិតសត្វព្រៃនៅអាស៊ីនៃ USAID (USAID Wildlife Asia Activity)។ អាចរកបានតាមអន្តរបណ្តាញ តាមអាសយដ្ឋានតំណ ៖

https://www.usaidwildlifeasia.org/pangolin-guide.

ក្រប ៖ ពង្រូលដី (Smutsia temminckii)

។ រូបថតដោយ ៖ Lisa Hywood/Tikki Hywood Foundation


For hard copies, please contact: USAID Wildlife Asia, 208 Wireless Road, Unit 406
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: +66 20155941-3, Email: info@usaidwildlifeasia.org

អំពី USAID Wildlife Asia

អង្គការសកម្មភាព USAID Wildlife Asia (USAID Wildlife Asia Activity) ធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា រត់ពន្ធជួញដូរសត្វព្រៃ ដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងព្រំដែន ។ គម្រោងនេះ មានគោលបំណងឆ្ពោះទៅកាត់បន្ថយ តម្រូវការផ្នែកនានានិងផលិតផលសត្វព្រៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ បង្កើនការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែក នយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ និងគាំទ្រការសហការក្នុងតំបន់ដើម្បីកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មសត្វព្រៃក្នុងភូមិភាគ អាស៊ីអគ្នេយ៍ ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ ថៃ វៀតណាម និងចិន ។ ការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ ប្រភេទពូជ របស់ USAID Wildlife Asia រួមមាន ដំរី រមាស ខ្លា និងពង្រូល ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅគហទំព័រតាមអាសយដ្ឋាន www.usaidwildlifeasia.org ។ www.usaidwildlifeasia.org

ការប្រកាសពីភាពផុតពីទំនួលខុសត្រូវ

ទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ មិនចាំបាច់ថាទាល់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈទាំងឡាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ឬរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ ។