Odoo - Sample 1 for three columns

 សត្វពង្រូលចិន (Manis pentadactyla)

រោមនៅចន្លោះស្រកា ជួរស្រកាកណ្តាល មាន ស្រកាចំនួន 32-33 នៅលើ ក្បាលនិងដងខ្លួន;ជួរស្រកាកាត់ទទឹងមាន ស្រ កា ចំនួន 15-18 ស្រកានៅលើ ដង ខ្លួន;ប្រវែងក្បាលនិងដងខ្លួនគឺ 45-60 ស.ម។

Odoo - Sample 3 for three columns

សត្វពង្រូលឥណ្ឌា (Manis crassicaudata)

រោមនៅចន្លោះស្រកា ជួរស្រកាកណ្តាលមានស្រកា ចំនួន 27 នៅលើក្បាលនិង ដងខ្លួន;ជួរស្រកាកាត់ទទឹងដែលមាន ស្រកាចំនួន 11-13 ស្រកា នៅ លើដងខ្លួន;ប្រវែងក្បាលនិង ដងខ្លួនគឺ 60-65 ស.ម; ស្រកាធំបំផុតនៃប្រភេទពូជអាស៊ី

Odoo - Sample 3 for three columns

សត្វពង្រូលហ្វ៊ីលីពីន (Manis culionensis)

រោមនៅចន្លោះស្រកា ជួរស្រកាកណ្តាលដែលមាន ស្រកាចំនួន 28-32 ស្រកា នៅលើក្បាលនិងរាងកាយជួរស្រកាកាត់ទទឹងមានស្រកា ចំនួន 19-21 ស្រកា;ប្រវែងក្បាលនិងដងខ្លួនគឺ 47-63 ស.ម; ជួរស្រកាស្ទើរទាំងអស់នៃប្រភេទពូជអាស៊ី

Odoo - Sample 3 for three columns

សត្វពង្រូលស៊ុនដា (Manis javanica)

រោមនៅចន្លោះស្រកា ជួរស្រកាកណ្តាលដែលមាន ស្រកាចំនួន 28-32 ស្រកា នៅលើក្បាលនិងរាងកាយ ជួរកាត់ទទឹងនៃស្រកាដែលមានស្រកា 15-19 នៅលើ ដង ខ្លួន;ប្រវែងក្បាលនិងដងខ្លួនគឺ 40-65 ស.ម;ស្រកានៅលើត្រគាក អាចនឹងមានទ្រនុងលយបន្តិចនៅចំ ជួរ កណ្តាល។