ប្រភេទពូជសត្វ​ពង្រូល​អាហ្វ្រិក

Odoo - Sample 1 for three columns

សត្វពង្រូលដើមឈើពោះខ្មៅ 

Phataginus tetradactyla

ប្រទេសកាំមឺរូន សាធារណៈរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល; ប្រទេសកុងហ្គោ; សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ប្រទេសគោតដេវ័រ ប្រទេសហ្គីណេជាប់ខ្សែបន្ទាត់ អេក្វាទ័រ (ប្រទេសហ្គីណេជាប់ខ្សែបន្ទាត់អេក្វាទ័រ (ដែនដីគោក)); ប្រទេសហ្គាបុង; ប្រទេសហ្គាណា; ប្រទេសលីប៊ើរៀ; ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ប្រទេសសេរ៉ាឡេអូន។

Odoo - Sample 3 for three columns

សត្វពង្រូលដីយក្ស 

Smutsia gigantea

ប្រទេសកាំមឺរូន សាធារណៈរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល; ប្រទេសកុងហ្គោ; សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ប្រទេសគោតដេវ័រប្រទេសហ្គីណេជាប់ ខ្សែបន្ទាត់ អេក្វាទ័រ (ប្រទេសហ្គីណេជាប់ខ្សែបន្ទាត់អេក្វាទ័រ (ដែនដីគោក)); ប្រទេសហ្គាបុង; ប្រទេសហ្គាណា; ប្រទេសហ្គីណេ; ប្រទេសហ្គីណេ-ប៊ីសសៅ; ប្រទេសលីប៊ើរៀ; ប្រទេសសេនេហ្គាល់; ប្រទេសសេរ៉ាឡេអូន សហសាធារណរដ្ឋតង់ហ្សានី ប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដា។

Odoo - Sample 3 for three columns

សត្វពង្រូលដី 

Smutsia temminckii

ប្រទេសបុតស្វាណា សាធារណៈរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល; ប្រទេសឆាត; ប្រទេសកេនយ៉ា; ប្រទេសម៉ាឡាវី; ប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិក; ប្រទេសណាមីប៊ី; ប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដា; អាហ្វ្រិកខាងត្បូង; ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង; សហសាធារណរដ្ឋតង់ហ្សានី ប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដា; ប្រទេសហ្សាំប៊ី; ប្រទេសហ្ស៊ីមបាវ៉េ; អាចនឹងវិនាសផុតពូជៈ ប្រទេសស្វាហ្ស៊ីឡង់;។

Odoo - Sample 3 for three columns

សត្វពង្រូលដើមឈើពោះស 

Phataginus tricuspis

ប្រទេសអង់ហ្គោឡា; ប្រទេសបេនីន; ប្រទេសកាំមឺរូន សាធារណៈរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល; ប្រទេសកុងហ្គោ; សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ប្រទេសគោតដេវ័រប្រទេសហ្គីណេជាប់ ខ្សែបន្ទាត់ អេក្វាទ័រ (ប្រទេស ហ្គីណេជាប់ខ្សែបន្ទាត់អេក្វាទ័រ (ដែនដីគោក)); ប្រទេសហ្គាបុង; ប្រទេសហ្គាណា; ប្រទេសហ្គីណេ; ប្រទេសហ្គីណេ-ប៊ីសសៅ; ប្រទេសកេនយ៉ា; ប្រទេសលីប៊ើរៀ; ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដា; ប្រទេសសេរ៉ាឡេអូន ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង; សហសាធារណរដ្ឋតង់ហ្សានី ប្រទេសតូហ្គោ; ប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដា; ប្រទេសហ្សាំប៊ី។