ອົງການສັດປ່າອາຊືຂອງອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ (USAID Wildlife Asia Activity). 

https://www.usaidwildlifeasia.org/pangolin-guide.