ຄຳຂອບໃຈ


ທື່ປຶກສາດ້ານເຕັກນຶກ: Lisa Hywood (Tikki Hywood Foundation) ແລະ Quyen Vu (Education for Nature-Vietnam)


ຜູ້ກວດແກ້: Andrew W. Larson (Annamiticus) ແລະ Melinda MacInnis (Annamiticus)


ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງ Salvatore Amato (USAID Wildlife Asia Activity); Rod Cassidy (Sangha Lodge); Ellen Connelly (Tikki Hywood Foundation); Ray Jansen (African Pangolin Working Group);  Elizabeth John (TRAFFIC); Sabine Schoppe (Katala Foundation); Scott Tremor (San Diego Natural History Museum)