ເອກະສານອ້າງອີງ:Cota-Larson, R. 2017.ຄູ່ມືແນະນຳການລະບຸຊະນິດສາຍພັນຂອງລິ່ນ: ເຄື່ອງມືໃນການປະເມິນດ່ວນສຳລັບພາກສະໜາມ ແລະ ໃນຫ້ອງການ. ກະກຽມສຳລັບອົງການເພືອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ. ບາງກອກ: 

ອົງການສັດປ່າອາຊືຂອງອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ (USAID Wildlife Asia Activity). 

https://www.usaidwildlifeasia.org/pangolin-guide.


ໜ້າປົກ: ລຶ່ນດຶນ (Smutsia temminckii).

ຮູບຖ່າຍ:ມູນລະນຶທຶ Lisa Hywood/Tikki Hywood


For hard copies, please contact: USAID Wildlife Asia, 208 Wireless Road, Unit 406
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: +66 20155941-3, Email: info@usaidwildlifeasia.org

ກ່ຽວກັບ USAID Wildlife Asia

ອົງການສັດປ່າອາຊີຂອງອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ (USAID Wildlife Asia Activity) ເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂການແກ້ໄຂການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າເນື່ອງຈາກເປັນອາຊະຍາກຳຂ້າມແດນ. ໂຄງການມີເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ, ເສີມຂະຫຍາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເພຶ່ມຄຳໝັ້ນສັນຍາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການເມືອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ເພຶ່ມຫຼຸດຜອນອາຊະຍາກຳສັດປ່າຍູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດກຳປູເຈຍ; ລາວ; ໄທ; ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. USAID Wildlife Asia ເນັ້ນໃສ່ສາຍພັນຕໍ່ໄປນີ້ຄື: ຊ້າງ, ແຮດ, ເສືອ ແລະລິ່ນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນຳເຂົ້າເບິ່ງ www.usaidwildlifeasia.org
www.usaidwildlifeasia.org

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ທັດສະນະຂອງຜູ້ຂຽນເອກະສານເຜີຍແຜ່ນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງທັດສະນະຂອງອົງການ ເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ (United States Agency for International Development) ຫຼື ລັດຖະບານສະຫະລັດ.