ວິທີນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້


ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ແມ່ນໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລະບຸລຶ່ນແປດຊະນຶດສາຍພັນໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ, ແລະ ເມື່ອເປັນໄປໄດ້ ກໍ່ສາມາດລະບຸສ່ວນຕ່າງໆຂອງລຳຕົວ ແລະ ເກັດນຳ ເຖຶງແມ້ວ່າຈະຖືກລອກອອກຈຳກຕົວລຶ່ນແລ້ວກໍ່ຕາມ.

ແຜນທີ່ຂອບເຂດໄດ້ອອກແບບມາ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານລະບຸຊະສຶດສາຍພັນລິ່ນອີງຕາມປະເທດກຳເນີດ. ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າ ລິ່ນຫຼາຍຊະນຶດສາຍພັນແມ່ນເປັນລຶ່ນສະເພາະຂອງປະເທດນັ້ນໆ.

ເນື້ອໃນແມ່ນໄດ້ຈັດລຽງຕາມລັກສະນະທາງກາຍະພາບທີ່ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງມັກຈະນຳໃຊ້ຮູບດຽວກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະວ່າຮູບລິ່ນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຢູ່ທົ່ວໄປ. ໃບສັງລວມຊະນິດສາຍພັນບັນທຶກຕົວຈຳແນກຕົ້ນຕໍ.  

ຮູບຮ່າງຕົວ, ລວງຍາວທັງໝົດ, ຮູບແບບເກັດ, ຕີນ, ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຫາງຕໍ່ລຳຕົວສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລະບຸສັດເປັນ ຫຼື ສັດຕາຍໄດ້ດ້ວຍເກັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກແຕະຕ້ອງ. ລວງຍາວທັງໝົດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຫາງຕໍ່ລຳຕົວສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລະບຸສັດເປັນ ຫຼື ສັດຕາຍໄດ້ດ້ວຍການລອກເກັດແລ້ວ.

ມັນມີປະໂຫຍດທີ່ຈະຮູ້ຈັກວ່າ ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີມີຂົນແຂງຢູ່ລະຫວ່າງເກັດ,ໃນຂະນະທີ່ຊະນຶດສາຍພັນລິ່ນ ອາຟຣິກາບໍ່ມີ. ຈື່ໄວ້ໃນໃຈວ່າລິ່ນແຕ່ລະຕົວກໍ່ມີລັກສະນະສະເພາະຕົວຂອງມັນ ແລະອາດຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນມາຄືກັບທີ່ໄດ້ບອກໄວ້ຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມືນີ້.

ມີຂ້ມູນຕິດຕໍ່ໃນແຕ່ລະພາກພື້ນໄວ້ໃຫ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເມື່ອມີເຫດການກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດເປັນ.