ຕີນ: ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຟຣິກາ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງດຳ (Phataginus tetradactyla)

ເລັບຢູ່ຕີນໜ້າໃຫຍ່ກວ່າຕີນຫຼັງບາງບ່ອນ; ດ້ານໃນ
ຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງບໍ່ມີເກັດ; ເກັດລານລົງໄປ
ຮອດປາຍຕີນ; ເກັດຂອງຂາຫຼັງອາດຈະອຽງເຂົ້າທາງກາງເລັກນ້ອຍ. ຂາໜ້າສ່ວນລຸ່ມມີຂົ້ນ ແລະ ບໍ່ມີເກັດ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນດຶນຍັກ (Smutsia gigantea)

ເລັບຢູ່ຕີນໜ້າໃຫຍ່ກວ່າຕີນຫຼັງບາງບ່ອນ; ດ້ານໃນຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງບໍ່ມີເກັດ;  ເກັດຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງ; ເກັດລານລົງໄປຮອດປາຍຕີນ; ຕີນຫຼັງໃຫຍ່ທຽບກັບຕີນໜ້າ, ໂດຍມີເລັບຕີນແທນທີ່ຈະເປັນເລັບ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນດຶນ (Smutsia temminckii)

ເລັບຢູ່ຕີນໜ້າໃຫຍ່ກວ່າຕີນຫຼັງບາງບ່ອນ; ດ້ານໃນຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງບໍ່ມີເກັດ;  ເກັດຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງ; ເກັດລານລົງໄປຮອດປາຍຕີນ; ຕີນຫຼັງໃຫຍ່ທຽບກັບຕີນໜ້າ, ໂດຍມີເລັບຕີນແທນທີ່ຈະເປັນເລັບ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຂາວ (Phataginus tricuspis)

ເລັບຢູ່ຕີນໜ້າໃຫຍ່ກວ່າຕີນຫຼັງບາງບ່ອນ; ດ້ານໃນ
ຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງບໍ່ມີເກັດ; ເກັດລານລົງໄປ
ຮອດປາຍຕີນ; ເກັດຂອງຂາຫຼັງອາດຈະອຽງເຂົ້າທາງກາງເລັກນ້ອຍ. ຂາໜ້າສ່ວນລຸ່ມມີຂົ້ນ ແລະ ບໍ່ມີເກັດ.