ຫັວ ແລະ ຮູບຮ່າງຕັວ: ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຟຮຶກາ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງດຳ (Phataginus tetradactyla)

ມີໜອກໂດ່ງຊັດເຈນຢູ່ສ່ວນເປີດຂອງຫູ; ຂະໜາດ ເກັດຄ່ອຍໆໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກເບື້ອງຫຼັງຫູ;ຜິວໜັງມີສີດຳກວ່າເກັດຫຼາຍ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນດຶນຍັກ  (Smutsia gigantea)

ຫູຍື່ນອອກມາປານກາງ; ຂະໜາດເກັດຄ່ອຍໆໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກເບື້ອງຫຼັງຫູ; ມີເກັດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ປາຍດັງຈຳນວນຫຼາຍໂດຍປຽບທຽບກັບລິ່ນດິນ; ຜຶວໜັງມີສີຄ້າຍຄືກັນກັບເກັດ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນດຶນ (Smutsia temminckii)

ມີໜອກໂດ່ງຊັດເຈນຢູ່່ສ່ວນເປີດຂອງຫູ; ຂະໜາດເກັດຄ່ອຍໆໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກເບື້ອງຫຼັງຫູ; ຜຶວໜັງມີສີຄ້າຍຄືກັນກັບເກັດ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຂາວ  (Phataginus tricuspis)

ມີໜອກໂດ່ງຊັດເຈນຢູ່ສ່ວນເປຶດຂອງຫູ; ຂະໜາດເກັດຄ່ອຍໆໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກເບື້ອງຫຼັງຫູ; ຕາໃຫຍ່; ເກັດອຽງ ແລະ ຊີ້ໄປຄົນລະທິດທາງ; ຜິວໜັງມີສີແຈ້ງກວ່າເກຶດ.