ການກະຈາຍຕົວຂອງເກຶດ: ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຟຣິກາ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງດຳ (Phataginus tetradactyla)

ບໍ່ມີຂົນຢູ່ລະຫວ່າງເກັດ; ແຖວກາງມີ 21 - 25 ເກັດຢູ່ເທຶງຫົວ ແລະ ລຳຕົວ; ແຖວໄຂ້ວມີ 13 ເກັດຢູ່ເທິງລຳຕົວ; ລວງຍາວຫົວ ແລະ ລຳຕົວແມ່ນ 30 - 35 ຊມ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນດຶນຍັກ (Smutsia gigantea)

ບໍ່ມີຂົນຢູ່ລະຫວ່າງເກັດ; ແຖວກາງມີ 25 ເກັດຢູ່ເທຶງຫົວ ແລະລຳຕົວ; ແຖວໄຂ້ວມີ 17 ເກັດຢູ່ເທິງລຳຕົວ; ເກັດຢູ່ທາງຂ້າງອາດຈະອຽງເຂົ້າທາງກາງເລັກນ້ອຍ; ລວງຍາວຫົວແລະລຳຕົວ 75 - 80 ຊມ; ເກັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທຸກສາຍພັນ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນດຶນ (Smutsia temminckii)

ບໍ່ມີຂົນຢູ່ລະຫວ່າງເກັດ; ແຖວກາງມີ 22 - 26 ເກັດຢູ່ເທຶງຫົົວແລະ ລຳຕົວ; ແຖວໄຂ້ວມີ 11 - 13ເກັັດຢູ່ເທິງຫົວ; ເກັດຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງຂາໜ້າແລະຂາຫຼັງ; ລວງຍາວຫົວ ແລະລຳຕົວ 34 - 61 ຊມ; ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ໄດ້ມີການລາຍງານບາງຕົວຍາວຮອດ 80 ຊມ; ເກັດຢູ່ທາງຂ້າງອາດຈະອຽງເຂົ້າທາງກາງເລັກນ້ອຍ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຂາວ  (Phataginus tricuspis)

ບໍ່ມີຂົນຢູ່ລະຫວ່າງເກັດ; ແຖວກາງມີ 22 - 30 ເກັດຢູ່ເທຶງຫົົວ ແລະ ລຳຕົວ; ແຖວໄຂ້ວມີ 21 – 25 ເກັັດຢູ່ລຳຕົວ; ເກັດຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງຂາໜ້າແລະຂາຫຼັງ; ລວງຍາວຫົວ ແລະລຳຕົວ 30 - 52 ຊມ;  ເກັດຢູ່ທາງຂ້າງ ແລະ ຂາມີການອຽງເຂົ້າທາງກາງ; ເກັດສາມຈຸດ ແຕກຕ່າງກັນ.