ໃບສັງລວມຊະນຶດສາຍພັນ: ລຶ່ນອາຟຣິກາ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງດຳ (Phataginus tetradactyla)

ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນມີຫາງສີດຳເທົ່ງນັ້ນ; ເລັບໜ້າ  ແລະ  ເລັບຫຼງັ ມີຂະໜາດ ແລະ  ຮູບຮ່າງຄ້າ ຍຄືກັນ;  ຫາງຍາວທີ່ສຸດຂອງທຸກຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນ;  ຫາງສາມາດຍາວເປັນສອງເທົ່າຂອງລຳຕົວ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລິນດິນຍັກ (Smutsia gigantea)

ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທຸກຊະນຶດສາຍພັນລິ່ນ; ປາຍດັງຍາວເຫັນຊັດເຈນ; ເລັບຢູ່ຕີນໜ້າ, ເລັບຕີນຢູ່ຕີນຫຼັງ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ບາງສ່ວນ. 

Odoo - Sample 3 for three columns

ລິນດິນ (Smutsia temminckii)

ຊະນິດສາຍພັນລິ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງ; ເລັບຢູ່ຕີນໜ້າ, ເລັບຕີນຢູ່ຕີນຫຼັງ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ບາງສ່ວນ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຂາວ (Phataginus tricuspis)

ເກດສາມຈຸດແຕກຕ່າງກັນ; ເລັບໜາ ແລະ ເລັບຫຼັງມຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງຄ້າຍຄີກັນ; ຫາງຍາວກວ່າທຸກຊະນຶດ ສາຍພັນລິ່ນ, ຍົກເວັ້ນທ້ອງດຳ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ໝົດ.