ຫາງ:  ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຟຣິກາ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງດຳ (Phataginus tetradactyla)

ລວງຍາວຫາງ 50 - 60 ຊມ; ມີ 42 - 44 ເກັດໄປຕາມແຄມຫາງ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ໝົດ; ແຜ່ນບໍ່ມີເກັດຢູ່ປາຍຫາງ; ຫາງຍາວທີ່ສຸດຂອງທຸກຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນດຶນຍັກ (Smutsia gigantea)

ລວງຍາວຫາງ 50 - 60 ຊມ; ມີ 15 - 19 ເກັດໄປຕາມແຄມຫາງ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ບາງສ່ວນ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນດຶນ (Smutsia temminckii)

ລວງຍາວຫາງ 31 - 50 ຊມ; ມີ 11 - 13 ເກັດໄປຕາມແຄມຫາງ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ບາງສ່ວນ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຂາວ  (Phataginus tricuspis)

ລວງຍາວຫາງ 30 - 52 ຊມ; ມີ 34 - 37 ເກັດໄປຕາມແຄມຫາງ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ໝົດ; ແຜ່ນບໍ່ມີເກັດຍູ່ປາຍຫາງ; ຫາງຍາວທີ່ສຸດຂອງທູກຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນຍູ່ໃນສັດສ່ວນຊອງລຳຕົວ; ຍົກເວັ້ນລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງດຳ.