ຕີນ: ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຈີນ  (Manis pentadactyla)

ເລັບຢູ່ຕີນໜ້າໃຫຍ່ກວ່າຕີນຫຼັງ; ດ້ານໃນຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງບໍ່ມີເກັດ, ເກັດຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງ; ເກັດລາມລົງໄປຮອດປາຍຕີນ. 

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນອຶນເດຍ (Manis crassicaudata)

ເລັບຢູ່ຕີນໜ້າໃຫຍ່ກວ່າຕີນຫຼັງ; ດ້ານໃນຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງບໍ່ມີເກັດ, ເກັດຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງ; ເກັດລາມລົງໄປຮອດປາຍຕີນ. 

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຟິລິບປຶ່ນ  (Manis culionensis)

ເລັບຢູ່ຕີນໜ້າໃຫຍ່ກວ່າຕີນຫຼັງບາງບ່ອນ; ດ້ານໃນຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງບໍ່ມີເກັດ;  ດ້ານໃນຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງບໍ່ມີເກັດ, ເກັດຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງ; ເກັດລາມລົງໄປ ຮອດປາຍຕີນ; ເກັດຢູ່ຂາຫຼັງອາດຈະອຽງເຂົ້າທາງກາງເລັກນ້ອຍ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຊັນດາ (Manis javanica)

ເລັບຢູ່ຕີນໜ້າໃຫຍ່ກວ່າຕີນຫຼັງບາງບ່ອນ; ດ້ານໃນຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງບໍ່ມີເກັດ;  ດ້ານໃນຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງບໍ່ມີເກັດ, ເກັດຢູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງ; ເກັດລາມລົງໄປ ຮອດປາຍຕີນ; ເກັດຢູ່ຂາຫຼັງອາດຈະອຽງເຂົ້າທາງກາງເລັກນ້ອຍ.