ຫັວ ແລະ ຮູບຮ່າງຕັວ: ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຈີນ (Manis pentadactyla)

ຫູສ່ວນນອກພັດທະນາດີ; ຂະໜາດເກັດຄ່ອຍໆໃຫຍ່ ຂຶນຈາກເບືອງຫູັງຫູ; ຜິວໜັງມີສີແຈ້ງໃສກອງເກັດ; ລວງຍາວຫົວ (ຄໍຫາປາຍດັງ) ສັ້ນກວ່າລຶ່ນຊັນດາ.    

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນອຶນເດຍ (Manis crassicaudata)

ຫູສ່ວນນອກພັດທະນາດີ; ເກັດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ສ່ວນປາຍດັງຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນທັນທີທັນໃດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເບື້ອງຫຼັງຫູ; ຜຶວໜັງມີສີແຈ້ງກວ່າເກັດເລັກນ້ອຍ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຟິລິບປຶ່ນ (Manis culionensis)

ຫູສ່ວນນອກພັດທະນາດີ; ເກັດມີຂະໜາດຂ້ອນຂ້າງ ສະໝ່ຳສະເໝົຢູ່ເບື້າອງຫຼັງຫູ; ຜຶວໜັງມີສີແຈ້ງກວ່າເກັດ; ລວງຍາວຫົວ 
(ຄໍຫາປາຍດັງ) ສັ້ນກວ່າລຶ່ນຊັນດາ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຊັນດາ (Manis javanica)

ຫູສ່ວນນອກພັດທະນາດີ; ຂະໜ່າດເກັດຄ່ອຍໆໃຫຍ່ ຂິນຈາກເບື້ອງຫຼັງຫູ; ເກັດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຫູອຽງເລັກນ້ອຍ; ຜຶວໜັງມີສີແຈ້ງກວ່າເກັດ; ຫົວ(ຄໍຫາປາຍດັງ) ຍາວກວ່າລຶ່ນຈີນ ແລະ ຟຶລຶບປຶ່ນ.