ການກະຈາຍຕົວຂອງເກຶດ: ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຈີນ (Manis pentadactyla)

ຂົນຢູ່ລະຫວ່າງເກັດ; ແຖວກາງມີ 32-33 ເກັດຢູ່ເທິງຫົວ ແລະ ລຳຕົວ; ແຖວໄຂ້ວມີ່ 15-18 ເກັດຢູລຳຕົວ; ລວງຍາວຫົວ ແລະ ລຳຕົວແມ່ນ 45-60 ຊມ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນອຶນເດຍ (Manis crassicaudata)

ຂົນຢູ່ລະຫວ່າງເກັດ; ແຖວກາງມີ 27 ເກັດຢູ່ເທິງຫົວແລະ ລຳຕົວ; ແຖວໄຂ້ວມີ 11 - 13 ເກັດຢູ່ເທິງລຳຕົວ; ລວງຍາວ ຫົວແລະລຳຕົວ 
60 - 65 ຊມ; ເກັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສາຍພັນອາຊີ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຟິລິບປຶ່ນ  (Manis culionensis)

ຂົນຢູ່ລະຫວ່າງເກັດ; ແຖວກາງມີ 28 - 32 ເກັດຢູ່ເທິງຫົວ ແລະ
ລຳຕົວ; ແຖວໄຂ້ວມີ 19 - 21 ເກັດ; ລວງຍາວຫົວ ແລະລຳຕົວ 
47 - 63 ຊມ; ສາຍພັນອາຊີສ່ວນໃຫຍ່ມີເກັດລຽງເປັນແຖວ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຊັນດາ (Manis javanica)

ຂົນຢູ່ລະຫວ່າງເກັດ; ແຖວກາງມີ 28 - 32 ເກັດຢູ່ເທິງຫົວ ແລະ 
ລຳຕົວ; ແຖວໄຂ້ວມີ 15 -19 ເກັດຢູ່ເທິງລຳຕົວ; ລວງຍາວຫົົວ 
ແລະ ລຳຕົວ 40 - 65 ຊມ; ເກົດຢູ່ທາງຂ້າງອາດຈະອຽງເຂົ້ງທາງ
ເລັກນ້ອຍ.