ໃບສັງລວມຊະນຶດສາຍພັນ: ລຶ່ນອາຊີ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຈີນ (Manis pentadactyla)

ລວງຍາວຫົວ(ຄໍຫາປາຍດັງ) ສັ້ນກວ່າລິ່ນສາຍພັນຊັນດຳ; ເລັບໜ້າຍາວກວ່າເລັບຫຼັງ; ຫາງສັ້ນກວ່າຢູ່ໃນສັດສ່ວນ ຂອງລວງຍາວລຳຕົວປຽບທຽບກັບລິ່ນຟິລິບປິ່ນ, ຊັນດຳ, ລິນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງດຳ ແລະລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຂາວ;ຫາງໃຊ້ ເກາະໄດ້ບາງສ່ວນ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນເດຍ (Manis crassicaudata)

ເກັດໃຫຍ່ກວ່າສາມຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊືອື່ນ; ເລັບໜ້າຍາວກວ່າເລັບຫຼັງ; ຫາງໜາທີ່ສຸດຂອງທຸກຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີ; ຫາງສັ້ນກວ່າຢູ່ໃນສັດສ່ວນຂອງລວງຍາວລຳຕົວປຽບທຽບກັບລຶ່ນຟິລິບປຶ່ນ, ຊັນດາ, ລຶ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງດຳ ແລະ ລຶ່ນຕ້ນໄມ້ທ້ອງຂາວ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ບາງສ່ວນ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຟິລິບປຶ່ນ (Manis culionensis)

ລວງຍາວຫົວ (ຄໍຫາປາຍດັງ) ສັ້ນກວ່າລຶ່ນສາຍພັນຊັນດາ; ມີເກັດຫຼາຍແຖວກວ່າທຸກຊະນຶດສາຍພັນອີ່ນທັງໝົດ; ເກັດນ້ອຍກວ່າສາມຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີອື່ນ, ລຶ່ນດຶນ ແລະລຶ່ນດຶນຍັກ; ເລັບໜ້າ ແລະເລັບຫຼັງມີຂະໜາດ ແລະຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ໝົດ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຊັນດາ (Manis javanica)

ລວງຍາວຫົວ (ຄໍຫາປາຍດັງ) ສັ້ນກວ່າລຶ່ນສາຍພັນຊັນດາ; ມີເກັດຫຼາຍແຖວກວ່າທຸກຊະນຶດສາຍພັນອີ່ນທັງໝົດ; ເກັດນ້ອຍກວ່າສາມຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີອື່ນ, ລຶ່ນດຶນ ແລະລຶ່ນດຶນຍັກ; ເລັບໜ້າ ແລະເລັບຫຼັງມີຂະໜາດ ແລະຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ໝົດ.