ຫາງ:  ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຈີນ (Manis pentadactyla)

ລວງຍາວຫາງ 25 - 40 ຊມ; ມີ 16 - 19 ເກັດໄປຕາມແຄມຫາງ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ບາງສ່ວນ; ຫາງໜາກວ່າ ແລະ ສັ້ນກວ່າລຶ່ນຊັນດາ ແລະ ຟຶລຶບປຶ່ນ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນອຶນເດຍ (Manis crassicaudata)

ລວງຍາວຫາງ 40 - 45 ຊມ; ມີ 14 - 15 ເກັດໄປຕາມແຄມຫາງ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ບາງສ່ວນ; ຫາງໜາທີ່ສຸດຂອງທຸກຊນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີ. 

Odoo - Sample 1 for three columns

ລິ່ນສາຍພັນຟຶລຶບປຶ່ນ (Manis culionensis)

ລວງຍາວຫາງ 35 - 52 ຊມ; ມີ 28 - 32 ເກັດໄປຕາມແຄມຫາງ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ໝົດ; ຫາງຍາວທີ່ສູດໃນສັດສ່ວນຂອງລຳຕັວມັນຂອງຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີ; ຫາງບາງນ້ອຍຂອງຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຊີ.

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນສາຍພັນຊັນດາ (Manis javanica)

ລວງຍາວຫາງ 35 - 57 ຊມ; ມີ 21 - 29 ເກັດໄປຕາມແຄມຫາງ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້ໝົດ; ຫາງໃຊ້ເກາະໄດ້; ຫາງບາງກວ່າລຶ່ນຈີນ ແລະ ອຶນເດຍ.