ບົດນຳກ່ຽວກັບລຶ່ນ

ລຶ່ນແມ່ນສັດລ້ຽງລູກດວຍນົມຊະນຶດດຽວທີ່ມີເກົດຫຸ້ມ. ເກົດປະກອບຂິ້ນດ້ວຍເຄີຣາຕຶນ (keratin) ,  ວັດຖຸຊະນຶດດຽວກັນກັບຜົມແລະ ເລັບຂອງພວກເຮົຳ. ລິ່ນກີນແຕມົດແລະ ປວກເທ່ານັ້ນເປັນອາຫານ.ພວກມັນບໍ່ມີອັນຕະລາຍໃດຕໍ່ມະນຸດ. ເມື່ອລິ່ນຕື່ນຕົກໃຈ, ພວກມັນປ້ອມຕົວເຂົຳເປັນກ້ອນ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວມັນເອງ.

ໂຕລິ່ນ  ຕະຫຼອດຮອດເກັດລິ່ນທີ່ຖືກລອກອອກມາຈາກຕົວລິ່ນແມ່ນມັກຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີຂອງການຄ້າຂາຍສັດປ່າ

ລຶ່ນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກກົນຫຼາຍນອກຈາກອາຟຣຶກາ ແລະອາຊີ. ລຶ່ນແມ່ນມີທັງໝົດແປດຊະນຶດສາຍພັນຄື: ສີ່ຊະນຶດສາຍພັນຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ແລະ ສີ່ຊະນິດສາຍພັນຢູ່ໃນອາຊີ. ຊະນິດສາຍພັນລິ່ນທັງໝົດແປດຊະນິດແມນມີລຳຍຊື່ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ I ຂອງສົນທິສັນຍາການຄ້າສາກົນຊະນິດສາຍພັນພືດ ແລະ ສັດໃກ້ສູນພັນ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES), ລະດັບການປົກປ້ອງສູງສຸດຂອງສາກົນ.

ລິ່ນຊະນຶດສາຍພັນຕ່າງໆແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ໃນນາມຊື່ສາມັນແລະຊື່ວິ່ທະຍາສາດຫຼຳຍກວ່າໜຶ່ງຊື່. ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງປຶ້ມຄູ່ມືນີ້,ຈຳນວນແປດຊະນິດສາຍພັນຈະໄດ້ຮັບການລະບຸດັ່ງນີຄື: