ແຜນທີ່ຂອບເຂດ

ຊະນຶດສາຍພັນລຶ່ນອາຟຣິກາ

Odoo - Sample 1 for three columns

ລຶ່ນຕົນໄມ້ທ້ອງດຳ 

Phataginus tetradactyla

ຄາເມຣູນ;ສາທາລະນະລັດ ອາຟຣິກາກາງ;ສາທາລະນະລັດ ຄອງໂອ; ຄອງໂກ; ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ; ໄອວໍຣີໂຄດຕ໌; ອີກົວທໍເຣຍກີນາ (ອີກົວທໍເຣຍກີນາ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່));ກາບອນ;ການາ; ໄລບີເຣຍ; ໄນເຈເຣຍ; ເຊີຣາເລອອນ.

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນດຶນຍັກ

Smutsia gigantea

ຄາເມຣູນ; ສາທາລະນະລັດ ອາຟຣິກາກາງ; ສາທາລະນະລັດ ຄອງໂອ; ຄອງໂກ; ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ; ໄອວໍຣີໂຄດຕ໌; ອີກົວທໍເຣຍກີນາ (ບີໂອໂກ,ອີກົວທໍເຣຍກີນາ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່)); ກາບອນ; ການາ; ກິນີ; ກິນີ-ບິດສ໌ຊໍ;ໄລບີເຣຍ; ເຊເນການ; ເຊຣາເລອອນ; ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພາບທານຊາເນຍ; ອູການດາ. 

Odoo - Sample 3 for three columns

ລຶ່ນດຶນ

Smutsia temminckii

ບອດສະວານາ; ສາທາລະນະລັດ ອາຟຣິກາກາງ; ຊາດ; ເຄນຢາ;ມາລາວີ; ໂມຊຳບິກ; ນາມິເບຍ; ຣາວານດາ;ອາຟຣິກາໃຕ້;ຊູດານໃຕ້;ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພາບທານຊາເນຍ;ອູການດາ; ແຊມເບຍ; ຊຶມບັບເວ. ອາດຈະສູນພັນແລ້ວ: ສະວາຊຶແລນ. 

Odoo - Sample 3 for three columns

ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຂາວ 

Phataginus tricuspis

ອັງໂກລາ; ເບນິນ; ຄາເມຣູນ;ສາທາລະນະລັດ ອາຟຣິກາກາງ; ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ; ຄອງໂກ; ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ; ໄອວໍຣີໂຄດຕ໌; ອີກົວທໍເຣຍກີນາ (ບີໂອໂກ,ອີກົວທໍເຣຍກີນາ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່)); ກາບອນ; ການາ; ກິນີ; ກິນີ-ບິດສ໌ຊໍ; ໄລບີເຣຍ; ໄນເຈເຣຍ; ຣາວານດາ; ເຊີຣາເລອອນ; ຊູດານໃຕ້;ສາທາລະນະລັດສະຫະພາບທານຊາເນຍ; ໂຕໂກ; ອູ