ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລິ່ນປະຈຳພາກພື້ນ

Asia

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າຂອງຫວຽດນາມ (Save Vietnam’s Wildlife)
ອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດກຸກເຟືອງ 
ເມືອງໂຢກວນ
ແຂວງນຶງບຶ່ງ, ຫວຽດນາມ
+84 2293 848 053
+84 0978 331 441 ສາຍດ່ວນ
info@savevietnamswildlife.org

Africa

ມູນລະນິທິ ຕິກກຶ ໄຮວູດ (Tikki Hywood Foundation)
ຮາຣາເຣ, ຊຶມບັບເວ
+263 4 885 156
+263 772 256 490
tikkihywoodtrust@gmail.com

ເຂດອຸດທະຍານ ຊາງກາຊາງຮາ (Dzanga Sangha Protected Area).
ບາຢາງກາ, ຊາງຮາ-ເອັມແບເຣ, ສາທາລະນະລັດ ອາຟຣຶກາກາງ 
+27 12 743 6557
rod@sanghalodge.com
ຄະນະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລຶ່ນອາຟຣຶກາ
ປຣີໂຕເຣຍ, ອາຟຣຶກາໃຕ້ 
+27 82 5551016
jansenr@tut.ac.za