CÓ CÁC SỢI LÔNG CỨNG GIỮA CÁC VẢY KHÔNG?


Có các sợi lông cứng giữa các vảy không? Hãy xem các hình ảnh dưới đây