ข้อมูลที่จัดเตรียมสำหรับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ: USAID Wildlife Asia ดาวน์โหลดได้จาก  

https://www.usaidwildlifeasia.org/pangolin-guide.