การอ้างอิง: โคตา-ลาร์สัน, อาร์. (2017). คู่มือการจำแนกชนิดลิ่น (นิ่ม): เครื่องมือการประเมินอย่างเร็ว สำหรับงานภาคสนามและภาคทฤษฎี

ข้อมูลที่จัดเตรียมสำหรับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ: USAID Wildlife Asia ดาวน์โหลดได้จาก  

https://www.usaidwildlifeasia.org/pangolin-guide.

ปก: ลิ่นเทมมิค (Smutsia temminckii)


ภาพถ่าย: Lisa Hywood/Tikki Hywood Foundation

สำหรับเอกสารฉบับพิมพ์ โปรดติดต่อ:
USAID Wildlife Asia
เลขที่ 208 ห้อง 406 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 103330
โทรศัพท์ +66 20155941-3
อีเมล์ info@usaidwildlifeasia.org

ข้อมูลเกี่ยวกับ USAID Wildlife Asia

USAID Wildlife Asia ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าซึ่งถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า อีกทั้งส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดพันธสัญญาทางกฎหมายและนโยบาย และส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อลดอาชญากรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม และจีน โดยชนิดพันธุ์ที่ USAID Wildlife Asia เน้นได้แก่ ช้าง แรด เสือ และลิ่น(นิ่ม) หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเว็บไซต์
www.usaidwildlifeasia.org
 

ข้อสงวนสิทธิ์

ความเห็นของผู้เขียนที่แสดงอยู่ในสิ่งพิมพ์นี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา