คู่มือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสามารถระบุชนิดของตัวลิ่นทั้ง 8 ชนิด รวมถึงซากอวัยวะและเกล็ดที่ถูกถอดออกจากตัวแล้ว


แผนที่แสดงที่มาของลิ่นจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คาดคะเนประเทศต้นทางและเส้นทางผ่านของลิ่นที่ถูกลักลอบค้า แผนที่เหล่านี้มิได้แสดงถิ่นจำเพาะของลิ่นในแต่ละประเทศที่ระบุไว้


การจัดเรียงเนื้อหาจะยึดตามลักษณะทางกายภาพที่จำแนกความแตกต่างหลักๆ มีหลายส่วนที่ใช้ภาพถ่ายซ้ำกัน เนื่องจากภาพถ่ายตัวลิ่นนั้นค่อนข้างหายาก ในหัวข้อ ข้อมูลชนิดพันธุ์โดยสังเขป จะบอกข้อมูลการจำแนกที่สำคัญไว้ด้วย 

ด้วยลักษณะโครงร่าง ขนาดความยาวรวม รูปแบบของเกล็ด เท้า และสัดส่วนหางต่อลำตัว จะช่วยให้คุณสามารถระบุตัวลิ่นที่มีชีวิตหรือซากตัวลิ่นที่มีเกล็ดที่ยังไม่เสียหายได้ ด้วยขนาดความยาวรวมและสัดส่วนหางต่อลำตัว จะช่วยให้คุณสามารถระบุซากตัวลิ่นที่ถูกถอดเกล็ดออกแล้วได้ 

ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ข้อหนึ่งคือ ลิ่นเอเชียจะมีขนระหว่างช่องเกล็ด ขณะที่ลิ่นแอฟริกาจะไม่มี และโปรดเข้าใจว่า ลิ่นแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน ลักษณะที่ปรากฏอาจไม่ตรงกับในคู่มือนี้ก็เป็นได้


หากคุณต้องการรายงานเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่สัตว์ต้องการความช่วยเหลือ สามารถดูได้จากข้อมูลติดต่อท้ายคู่มือเล่มนี้