Odoo - Sample 1 for three columns

ลิ่นต้นไม้ท้องดำ (Black Bellied Tree Pangolin) (Phataginus tetradactyla)

เล็บเท้าหน้ามีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าเล็บเท้าหลัง ขาหน้าและขาหลังด้านในไม่มีเกล็ด เกล็ดคลุมไปถึงนิ้วเท้า เกล็ดของขาหลังอาจมีแนวสันกลางเล็กน้อย ส่วนล่างของขาหน้ามีขนและไม่มีเกล็ด

Odoo - Sample 1 for three columns

ลิ่นยักษ์ (Giant Ground Pangolin) (Smutsia gigantea)

กรงเล็บเท้าหน้ามีขนาดใหญ่กว่าเล็บเท้าหลังมาก ขาหน้าและขาหลังด้านในไม่มีเกล็ด แต่มีเกล็ดที่ส่วนล่างของขาหน้าและขาหลัง เกล็ดคลุมไปถึงนิ้วเท้า เท้าหลังมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเท้าหน้า และมีลักษณะเป็นเล็บสั้นมากกว่ากรงเล็บ

Odoo - Sample 1 for three columns

ลิ่นเทมมิค (Ground Pangolin) (Smutsia temminckii)

กรงเล็บเท้าหน้ามีขนาดใหญ่กว่าเล็บเท้าหลังมาก ขาหน้าและขาหลังด้านในไม่มีเกล็ด แต่มีเกล็ดที่ส่วนล่างของขาหน้าและขาหลัง เกล็ดคลุมไปถึงนิ้วเท้า เท้าหลังมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเท้าหน้า และมีลักษณะเป็นเล็บสั้นมากกว่ากรงเล็บ

Odoo - Sample 1 for three columns

ลิ่นต้นไม้ท้องขาว (White Bellied Tree Pangolin) (Phataginus tricuspis)

เล็บเท้าหน้ามีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าเล็บเท้าหลัง ขาหน้าและขาหลังด้านในไม่มีเกล็ด เกล็ดคลุมไปถึงนิ้วเท้า เกล็ดของขาหลังอาจมีแนวสันกลางเล็กน้อย ส่วนล่างของขาหน้ามีขนและไม่มีเกล็ด