Odoo - Sample 1 for three columns

ลิ่นจีน (Chinese Pangolin) (Manis pentadactyla)

กรงเล็บเท้าหน้ามีขนาดใหญ่กว่าเล็บเท้าหลังมาก ขาหน้าและขาหลังด้านในไม่มีเกล็ด แต่มีเกล็ดที่ส่วนล่างของขาหน้าและขาหลัง เกล็ดคลุมไปถึงนิ้วเท้า

Odoo - Sample 1 for three columns

ลิ่นอินเดีย (Indian Pangolin) (Manis crassicaudata)

กรงเล็บเท้าหน้ามีขนาดใหญ่กว่าเล็บเท้าหลังมาก ขาหน้าและขาหลังด้านในไม่มีเกล็ด แต่มีเกล็ดที่ส่วนล่างของขาหน้าและขาหลัง เกล็ดคลุมไปถึงนิ้วเท้า

Odoo - Sample 1 for three columns

ลิ่นฟิลิปปินส์ (Philippine Pangolin) (Manis culionensis)

กรงเล็บเท้าหน้ามีขนาดใหญ่กว่าเล็บเท้าหลังไม่มากนัก ขาหน้าและขาหลังด้านในไม่มีเกล็ด แต่มีเกล็ดที่ส่วนล่างของขาหน้าและขาหลัง เกล็ดคลุมไปถึงนิ้วเท้า เกล็ดของขาหลังอาจมีแนวสันกลางปรากฏขึ้นเล็กน้อย

Odoo - Sample 1 for three columns

ลิ่นซุนดา (Sunda Pangolin) (Manis javanica)

กรงเล็บเท้าหน้ามีขนาดใหญ่กว่าเล็บเท้าหลังไม่มากนัก ขาหน้าและขาหลังด้านในไม่มีเกล็ด แต่มีเกล็ดที่ส่วนล่างของขาหน้าและขาหลัง เกล็ดคลุมไปถึงนิ้วเท้า เกล็ดของขาหลังอาจมีแนวสันกลางปรากฏขึ้นเล็กน้อย