ลิ่นหรือนิ่ม เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่มีเกล็ดห่อหุ้มผิวหนัง เกล็ดของตัวลิ่นประกอบด้วยสารเคราตินเช่นเดียวกับเล็บและเส้นผมของเรา อาหารของลิ่นมีเพียงแค่มดและปลวกเท่านั้น ลิ่นไม่เป็นภัย อันตรายใดๆ ต่อมนุษย์ เมื่อลิ่นถูกคุกคามจากศัตรู พวกมันจะม้วนตัวเป็นลูกกลมเพื่อป้องกันตัว

ตัวลิ่นและเกล็ดของลิ่นมักพบในตลาดมืดที่มีการซื้อขายสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย

ลิ่นไม่เป็นที่รู้จักมากนักในภูมิภาคอื่นนอกจากแอฟริกาและเอเชีย ลิ่นมีอยู่ทั้งหมด 8 ชนิด โดยในทวีปแอฟริกามีอยู่ 4 ชนิด และในทวีปเอเชียมี 4 ชนิด ลิ่นทั้ง 8 ชนิดถูกจัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 (Appendix I) ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งเป็นการคุ้มครองเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศในระดับสูงสุด นอกจากนั้น ลิ่นยังเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในหลายๆ ประเทศอีกด้วย

มีการเรียกชื่อลิ่นชนิดต่างๆ มากกว่าหนึ่งชื่อ ทั้งชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ สำหรับหนังสือคู่มือเล่มนี้ จะใช้ชื่อลิ่นทั้ง 8 ชนิดดังต่อไปนี้