Bản quyền thuộc Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) - tại Bangkok: Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã ở châu Á của USAID (USAID Wildlife Asia). Tham khảo trực tuyến tại:

https://www.usaidwildlifeasia.org/pangolin-guide.