Cách trích dẫn tài liệu này: Cota-Larson, R. 2017. Hướng Dẫn Nhận Dạng Các Loài Tê Tê.

Bản quyền thuộc Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) - tại Bangkok: Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã ở châu Á của USAID (USAID Wildlife Asia). Tham khảo trực tuyến tại:

https://www.usaidwildlifeasia.org/pangolin-guide.

Bìa: Tê Tê Đất (Smutsia temminckii).

Ảnh: Lisa Hywood/Tikki Hywood Foundation


Nếu bạn muốn có cuốn tài liệu này, xin hãy liên hệ: USAID Wildlife Asia, 208 Wireless Road, Unit 406
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: +66 20155941-3, Email: info@usaidwildlifeasia.org

Về USAID Wildlife Asia

Nhiệm vụ của dự án USAID Wildlife Asia là đấu tranh nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia bằng cách giảm cầu tiêu thụ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và tăng cường các chính sách và cam kết chính trị tại các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam, và Trung quốc. Các loài động vật hoang dã được USAID Wildlife Asia đặc biệt chú trọng là voi, tê giác, hổ, và tê tê. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.usaidwildlifeasia.org

Lưu ý

Quan điểm của tác giả thể hiện trong ấn phẩm này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hoặc Chính phủ Hoa Kỳ.