Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Bụng Đen Sống Trên Cây (Phataginus tetradactyla)

Móng vuốt ở chân trước lớn hơn một chút so với móng vuốt chân sau; phía trong của chân trước và chân sau không có vảy; vảy mọc đến ngón chân; vảy trên chân sau hơi gồ ở giữa, phần dưới của hai chân trước nhiều lông và không có vảy.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Đất Khổng Lồ (Smutsia gigantea)

Móng vuốt chân trước lớn hơn nhiều so với móng vuốt chân sau; phía trong chân trước và chân sau không có vảy, vảy ở phần dưới của chân trước và chân sau; vảy mọc đến ngón chân; bàn chân sau có kích thước lớn so với bàn chân trước, có móng chân chứ không phải vuốt.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Đất (Smutsia temminckii)

Móng vuốt chân trước lớn hơn nhiều so với móng vuốt chân sau; phía trong chân trước và chân sau không có vảy, vảy ở phần dưới của chân trước và chân sau; vảy mọc đến ngón chân; bàn chân sau có kích thước lớn so với bàn chân trước, có móng chân chứ không phải vuốt.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Bụng Trắng Sống Trên Cây (Phataginus tricuspis)

Móng vuốt ở chân trước lớn hơn một chút so với móng vuốt chân sau; phía trong của chân trước và chân sau không có vảy; vảy mọc đến ngón chân; vảy trên chân sau hơi gồ ở giữa, phần dưới của hai chân trước nhiều lông và không có vảy.