Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Bụng Đen Sống Trên Cây (Phataginus tetradactyla)

Không có lông cứng giữa các vảy; hàng vảy chính giữa có 21-25 vảy trên đầu và thân; hàng ngang có 13 vảy trên thân; chiều dài đầu và thân là 30 - 35 cm.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Đất Khổng Lồ (Smutsia gigantea)

Không có lông cứng giữa các vảy; hàng vảy chính giữa có 25 vảy trên đầu và thân; hàng ngang có 17 vảy trên thân; vảy hai bên sườn có thể gồ lên một chút ở giữa; chiều dài đầu và thân là 75 - 80 cm. Loài này có vảy lớn nhất trong tất cả các loài.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Đất (Smutsia temminckii)

Không có lông cứng giữa các vảy; hàng vảy chính giữa có 22-26 vảy trên đầu và thân; hàng ngang có 11 - 13 vảy trên thân; vảy trên phần dưới của chân trước và chân sau; chiều dài đầu và thân là 34 - 61 cm; tuy nhiên đã ghi nhận có những cá thể dài 80 cm; vảy hai bên sườn có thể gồ lên một chút ở giữa.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Bụng Trắng Sống Trên Cây (Phataginus tricuspis)

Không có lông cứng giữa các vảy; hàng vảy chính giữa có 22-30 vảy trên đầu và thân; hàng vảy ngang 21-25 vảy trên thân; chiều dài đầu và thân là 30 - 52 cm; vảy hai bên sườn và chân có đường gồ ở giữa ; vảy có ba chỏm nhọn đặc trưng.