Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Bụng Đen Sống Trên Cây (Phataginus tetradactyla)

Loài tê tê duy nhất có da màu đen, móng vuốt trước và móng vuốt sau có kích cỡ và hình dạng như nhau; đuôi dài nhất trong tất cả các loài tê tê; đuôi có thể dài gấp đôi thân; đuôi có thể cuộn lại hoàn toàn.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Đất Khổng Lồ (Smutsia gigantea)

Lớn nhất trong số tất cả tám loài tê tê; mõm rất dài; có móng vuốt cả ở chân trước và chân sau; một phần đuôi có thể cuộn lại được.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Đất (Smutsia temminckii)

Lớn thứ hai trong số tất cả các loài tê tê; móng vuốt có cả trên chân trước và sau; một phần đuôi có thể cuộn lại được.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tê Tê Bụng Trắng Sống Trên Cây (Phataginus tricuspis)

Vảy có ba chỏm nhọn đặc trưng; móng vuốt trước và móng vuốt sau có kích cỡ và hình dạng như nhau; đuôi dài hơn tất cả các loài tê tê, trừ loài tê tê đuôi dài; toàn bộ đuôi có thể cuộn lại được.