Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Bụng Đen Sống Trên Cây (Phataginus tetradactyla)

Chiều dài đuôi là 50 - 60 cm; 42 - 44 vảy dọc theo mép đuôi; đuôi có thể cầm nắm toàn bộ; ở đầu đuôi có phần đệm không vảy; đuôi dài nhất trong tất cả các loài tê tê.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Đất Khổng Lồ (Smutsia gigantea)

Chiều dài đuôi là 50 - 65 cm; có 15 - 19 vảy chạy dọc theo mép đuôi. Một phần đuôi có thể cuộn lại.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Đất (Smutsia temminckii)

Chiều dài đuôi là 31 - 50 cm; có 11 - 13 vảy chạy dọc theo mép đuôi. Một phần đuôi có thể cuộn lại được.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tê Tê Bụng Trắng Sống Trên Cây (Phataginus tricuspis)

Chiều dài đuôi là 30 - 52 cm; có 34 - 37 vảy chạy dọc theo mép đuôi; toàn bộ đuôi có thể cuộn lại; ở đầu đuôi có phần đệm không vảy; tỷ lệ đuôi và thân dài nhất tính trong số tất cả các loài tê tê, trừ loài Tê Tê Bụng Đen sống trên cây.